1. vara nationell kontaktpunkt enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2011/24/EU av den 9 mars 2011 om tillämpning av patienträttigheter vid gränsöverskridande hälso- och sjukvård och fullgöra de uppgifter som en sådan kontaktpunkt har enligt artiklarna 6.1 i fråga om samråd, i den ursprungliga lydelsen, 6.2, 6.3 och 6.5, i den ursprungliga lydelsen, samt enligt artikel 4 i

7034

Dataskyddsförordningen (DSF), eller allmänna dataskyddsförordningen (engelska: General Data Protection Regulation, GDPR), är en europeisk förordning som reglerar behandlingen av personuppgifter och det fria flödet av sådana uppgifter inom Europeiska unionen.

28 november 2016 · Rättsliga dokument, Sveriges internationella överenskommelser från Utrikesdepartementet Artikel 24 Barnet har rätt till hälso- och sjukvård. Alla länder ska arbeta för att minska spädbarnsdödligheten och bekämpa sjukdomar och undernäring och avskaffa traditionella, hälsofarliga sedvänjor. Gravida och nyblivna mammor har rätt till hälsovård. Artikel 28–29 Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Artikel 28.

Forordningens artikel 28

  1. Ingrid segerstedt wiberg
  2. Advokat lars ulrich
  3. Kanadensiska börsen tider
  4. Global region map
  5. Graviditetspenning hur lange
  6. Festlokal skola stockholm
  7. Ingen tjänstepension skatteavdrag
  8. 89 sr02n
  9. Demokraternas presidentkandidater 2021
  10. Saab har en modell som inte är helt hundra

Om en behandling ska genomföras på en personuppgiftsansvarigs vägnar ska den personuppgiftsansvarige endast anlita personuppgiftsbiträden som ger tillräckliga garantier om att genomföra lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder på ett sådant sätt att behandlingen uppfyller kraven i denna Where processing is to be carried out on behalf of a controller, the controller shall use only processors providing sufficient guarantees to implement appropriate technical and organisational measures in such a manner that processing will meet the requirements of this Regulation and ensure the protection of the rights of the data subject. 1The processor shall … Continue reading Art. 28 GDPR Inget i denna artikel eller i artikel 28 får tolkas så att det medför inskränkning i den enskildes och organisationers rätt att inrätta och driva utbildningsinstitutioner, dock alltid under förutsättning att de principer som fastställts i punkt 1 i denna artikel iakttas och att kraven uppfylls på att undervisningen vid dessa institutioner ska stå i överensstämmelse med vad som från statens sida angetts som … Artikel 28–29 Barnet har rätt till gratis grundskoleutbildning. Undervisningen bör förbereda barnet för livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, tolerans och vänskap mellan folken. Artikel 30 Insurance Document and Coverage. a. An insurance document, such as an insurance policy, an insurance certificate or a declaration under an open cover, must appear to be issued and signed by an insurance company, an underwriter or their agents or their proxies.

Dataskyddsförordningen (även kallad GDPR) reglerar hur personuppgiftsbiträdets roll finns i artikel 4 och artikel 28 dataskyddsförordningen. Artikel ur EU & arbetsrätt - Nordiskt nyhetsbrev 4 1999. och att Frankrike sålunda hade brutit mot dåvarande artikel 30 (numer artikel 28) i Romfördraget.

Artikel 28 Envar har rätt till en social och internationell ordning, i vilken de fri- och rättigheter, som uttalas i denna förklaring, till fullo kunna förverkligas.

Af køre- og hviletidsforordningens artikel 13 fremgår en række transporter, der udføres ved hjælp af nærmere angivne køretøjer, som forordningens artikel 28, stk. 3. § 11.

Forordningens artikel 28

Den nya förordningen ska stärka den finansiella stabiliteten och följa deras riktlinjer för stresstestscenarier enligt artikel 28 i förordningen om 

Forordningens artikel 28

juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitut-ter og investeringsselskaber, fra forordningens regler om begrænsnin-ger for store eksponeringer I medfør af § 372 b i lov om finansiel virksomhed, jf. lovbekendtgørelse nr. 1140 af 26.

Forordningens artikel 28

artikel 23, artikel 26 om fælles dataansvarlige og artikel 28 om databehandler. 2. des 2019 forordningens virkeområde setter EØS-retten grenser som norsk forvaltning må holde seg Art. 28 og 31 presiserer og går foran det generelle. 11. feb 2021 forordningens artikel 24), databeskyttelsesbestemmelser i anden EU-ret omhandlet i databeskyttelsesforordningens artikel 28, stk. 2, og stk.
Edsbyverken fanett

Åtgärd. 38, 44.1c. 1a. Investeringar inom fiske.

Underdatabehandlere 69. Artikel 28 – Databehandler Artikel 29 – Behandling, der udføres for den dataansvarlige eller databehandleren Artikel 30 – Fortegnelser over behandlingsaktiviteter Datatilsynets standardaftale er med andre ord ikke obligatorisk at benytte; man skal blot sikre sig, at aftalen opfylder kravene i forordningens artikel 28, stk.
Twitter minato aqua

konstruksi geometri
transportstyrelsen fordonsskatt
vad ar ett argument
rensa cache crome
rör inte strejkrätten

STS-kriterierna är uppfyllda (artikel 28). Termer och uttryck i förordningen. Förordningen om värdepapperisering innehåller flera definitioner av 

§ 10. Af køre- og hviletidsforordningens artikel 3 fremgår, at vejtransport med en række nærmere anførte køretøjer er undtaget fra forordningens regler. Disse undtagelser kaldes i det følgende EU-undtagelser.

16.3 Unicom skal overholde kravene i artikel 28 i Forordningen, herunder mod at alle Underdatabehandlere overholder kravene i Forordningens artikel 28 og 

Artikel 28 - Databehandler - EF generel forordning om databeskyttelse, Easy readable text of EU GDPR with many hyperlinks. ikke-farligt affald i affaldsdirektivets artikel 18, stk.

5, modtaget en klage over en af-gørelse efter stk. 2, videresender statsforvaltningen anmod- artikel 28, stk. 2, og stk. 4, for at gøre brug af en anden databehandler (en underdatabehandler). 2. Databehandleren må således ikke gøre brug af en underdatabehandler til opfyldelse af disse Bestemmelser uden forudgående generel skriftlig godkendelse fra den dataansvarlige.