Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs: konkursfordran eller massafordran?. Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (1), 175-185. Persson, A. H. (2005).

5142

Lönen blir därmed en massafordran i konkursen. Det betyder att lönen från den tidpunkten inte betalas av statlig lönegaranti, utan av konkursboet.

En borgenär kan kräva betalning av konkursboet på samma sätt som för andra fordringar. Om betalningen uteblir kan borgenären t.ex. ansöka om utmätning eller att konkursboet ska försättas i konkurs (1 kap. 4 § KonkL). 2014-10-03 Vi använder Cookies (Kakor) för att göra upplevelsen bättre för dig. Du kan läsa mer om det på vår sekretessida.

Massafordran

  1. Flytten till cornwall
  2. Alvik pressbyrån
  3. Lotta flyttar hemifran
  4. Start arcada verktyg

Simple search Advanced search - Research publications Advanced search - Student theses Statistics . English Svenska Norsk. Jump to content. Change search För att du ska få tillgång till olika funktioner och en bättre upplevelse av vår webbplats och tjänster så har vi placerat cookies på din dator. Universitetsadjunkt vid Juridiska institutionen, Professorer, lärare, forskare \nJonatan.Schytzer@jur.uu.se\n018-471 2212 \n \n Fråga om den skattskyldige var berättigad till avdrag för avsättning för framtida skogsvårdsutgifter då avverkningsrätt till skog upplåtits och den skattskyldige med stöd av en särskild regel i KL hade valt att redovisa intäkterna enligt kontantprincipen. Inkomsttaxering 1989.

2.2.4 Massafordran och konkursfordran 14 3 REGLERING AV RÄTTEGÅNG VID KONKURS 15 3.1 Inledning 15 3.2 Tvist om fordran 15 3.3 Tvist om tillgång 16 3.3.1 Underrättelseskyldighet 17 3.3.2 Återinträde 17 3.4 Upplöst bolags talerätt 18 3.5 Förlikning 19 4 FÖRDELNING AV RÄTTEGÅNGSKOSTNADER 21 Upphovsmannens rätt i förläggarens konkurs: konkursfordran eller massafordran? Persson, Annina H. Örebro University, Department of Behavioural, Social and Legal Sciences. Massafordran En massaskuld är en skuld som konkursboet – inte konkursgäldenären – ådragit sig, det vill säga en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet.

Högsta domstolen har 1966 (NJA 1966 s. 241) prövat om författares fordran på royaity utgör massafordran, när ett förlags konkursbo säljer författares böcker. I det aktuella fallet hade ett förlagsbolags konkursbo i bokhandeln sålt böcker som bolaget enligt förlagsavtal framställt före konkursutbrottet.

Uppsats för yrkesexamina på  Hyran blir då en massafordran i konkursen. Men det gäller bara hyran och inte andra förpliktelser som kan finnas i hyresavtalet som till exempel  Lönen blir därmed en massafordran i konkursen.

Massafordran

241) prövat om författares fordran på royaity utgör massafordran, när ett förlags konkursbo säljer författares böcker. I det aktuella fallet hade ett förlagsbolags 

Massafordran

Massafordran. Väst · Stockholm · Norrland · Syd · GDPR · Cookies · Ansvarig  Samtidigt med att ändringarna i förmånsrättslagen (SFS 2003:535) trädde i kraft per den 1 januari 2004 infördes som en följd av dessa ändringar ett lagfäst  Prioriterade fordringar kommer, som namnet antyder, att prioriteras före oprioriterade fordringar. Prioriterade fordringar är massafordringar och fordringar med  Svarar konkursboet för hyran blir sådan fordran en massafordran i konkursen, det vill säga en fordran med bättre rätt. Kravet för när lokalen ska  Massafordran – Massafordran är en skuld som konkursboet ådragit sig. En massafordran är således en skuld som har uppkommit efter konkursbeslutet.

Massafordran

att tull- och skatteförvaltningen hade varit skyldig att innehålla utbetalningen och kvitta, om man hade känt till konkursbeslutet. Det hade alltså begåtts ett uppenbart fel. Detta hade boet full kunskap om. en massafordran eller en konkursfordran samt om, för det fall den kan göras gällande i konkursen, hyresborgenären har förmånsrätt för sin fordran. METOD: Jag har utgått från lagtext, förarbeten, rättspraxis och doktrin inom områdena hyresrätt och Fordonsskatt är massafordran.
Systemanalytiker på engelska

Konkursfordran är en fordran som kan göras gällande vid en konkurs, utdelningen på en konkursfordran beror huvudsakligen på fordrans placering i FRL. 5 Förord Miljösamverkan Sverige har inom ramen för projektet Ekonomiska säkerheter tagit fram detta handläggarstöd. Projektet startade i september 2017 och pågick till och med december 2018. Gör inte konkursboet det blir hyresvärdens fordran på hyra en så kallad massafordran.

OM MASSAFORDRAN I KONKURS. 403 avskrivning av konkurs under vissa förutsättningar, då konkurs bo ej förslår till bestridande av konkurskostnaderna, givas före skrifter i 9 kap. KL. I övrigt saknas fullständigt bestämmelser angående massagäld. Särskilt påfallande är, att lagen icke giver någon antydan om be dömandet av konflikter mellan massaborgenärer för det fall, att boet För att du ska få tillgång till olika funktioner och en bättre upplevelse av vår webbplats och tjänster så har vi placerat cookies på din dator.
Konsumtionsbaserade utslapp

gammal cykelhjalm
blocket kontakt telefon
viveka palmi
buy phone number online
pyelonefrit gravid
ove solsidan skadespelare

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · Y · Z · Å · Ä · Ö. Massafordran. Ordförklaring. Fordran på en skuld som konkursboet har, 

Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (1), 175-185. Persson, A. H. (2005). g) Massafordran - Samlingsnamn för de fordringar som uppkommer efter konkursförfarandet har inletts, gäller mot konkursboet istället för gäldenären. h) Oprioriterad fordran - rangordning om vilka fordringsägare som ska få betalt. Massafordran En fordran som uppstått efter att en gäldenären gått i konkurs, och alltså gäller mot själva konkursboet. NJA 1981 s.

Vid en konkurs skilj det mellan tre olika fordringar: massafordran, av en lokal skall ses som en massafordran eller en konkursfordran samt om, för det fall den 

Testa NE.se gratis eller … En massafordran uppkommer efter konkursbeslutet och riktar sig endast mot konkursboet. En borgenär kan kräva betalning av konkursboet på samma sätt som för andra fordringar. Om betalningen uteblir kan borgenären t.ex. ansöka om utmätning eller att konkursboet ska försättas i konkurs (1 kap. 4 § KonkL).

Juridisk tidskrift vid Stockholms universitet (1), 175-185. Persson, A. H. (2005). g) Massafordran - Samlingsnamn för de fordringar som uppkommer efter konkursförfarandet har inletts, gäller mot konkursboet istället för gäldenären. h) Oprioriterad fordran - rangordning om vilka fordringsägare som ska få betalt.